سفارش تبلیغ
صبا ویژن

دراندلس بر مسلمین چه گذشت.(تجربه را تجربه کردن خطاست)

... تجربه اندلسیزه کردن جامعه اسلامی بدلیل موفقیت کامل در حدود هفت قرن پیش ،درمقابل چشمان ماست.وقتی طی جنگهای متعدد در محدوده زمانی قریب به بیش از سه قرن!صلیبیون(بخوانید صهیونیستها)نتوانستند جامعه قوی .با معلومات وبادانش وجهادی آن دوره آندلس را شکست دهند تصمیم به استراتژی جدیدی گرفتند که اتفاقا موفق هم بود.اینبار بدون جنگ وخونریزی طی چند سال، فساد وفحشا وچپاول بیت المال ومال اندوزی وبی حیائی وتن پروری ...با صرف هزینه وحوصله را رواج دادند و مرتبا در شیپورش دمیدند.زنهارا به آرایش و جلوه گری وشل حجابی و کم حیایی و نادیده گرفتن حریم خانواده و اخلاق محجوبانه زنانه و مردان را به دریدگی وحیضی وچشم چرانی وروابط بی ضابطه وکم توجهی به دین وآداب وسنن وبد پوششی و درآمد به هر قیمت و دست درازی به بیت المال واموال دیگران و...تشویق وتهییج وترغیب کردند.از این میان اما،چند ویژگی مهم برجسته تر از علل فروپاشی دیگر جلوه میکند.

1.ابتدای کار از استحاله یکی از سران اصلی که در آینده حکومت نقش جدی داشت آغازشد.ولیعهد را در یکی از جنگها اسیر ودر دوره اسارت بجای شکنجه وشلاق وگرسنگی، زن وشراب و‌خوردوخوراک چرب و نرم با القا غیرمستقیم فساد دراختیارش گذاشتند و درنهایت آزادش کردند و...

2. زنان رابه اسم مد روز گرایی و زیبایی زنانه به جلوه گری عام ،در منظر ومرعای همه وباشعار «همه برای همه» از میانه‌روی وخویشتنداری آگاهانه تهی کردند و پایبندی او به خانواده را بصورت فزاینده ای کاهش دادند.

3.مردان را به اسم اصالت لذت و کامجویی محقانه! از غیرت تهی وچشم چرانی وهرزه درانی وبی مایگی ومیخواری و ... مخصوصاً دست درازی به نوامیس یکدیگر را درکنار در هم آمیختگی درآمد حلال وحرام و...به او آموختند و آنرا رواج دادند.

4.با محاسبه ای دقیق وبرای رواج حرام خواری وپی آمدهای مخرب و وسیع آن دزدی ودست درازی به اموال عمومی و خصوصی و علی الخصوص نزولخواری را بشدت رواج دادند.

5.بربسیاری از عوامل حکومتی و دولتی در رده های مختلف خیمه زدند و آنها را خریدند وبه فساد ودروغ ودزدی وناراضی کردن مردم تشویق وروحیه جهاد وایمان و...را در این طیف تدریجا،خشکاندند...اینگونه بود که نیروهای انقلابی ومومن ونگران شرایط را به سرعت کنار زدند و به محاکمه وخانه نشینی کشانده و درنهایت گردن زدند.(بله تعجب نکنید ،گردن زدند) 

اینک ذهن مخاطب عزیز را به یاری میگیرم آیا اینچنین جامعه‌ای را نمیشود زمین زد؟! آیا تمام این محورها درحال اجرا در کشور مانیست واگر هست نباید جلوی آنرا بگیریم؟ وجدانمان را ، قبل از آنکه ازمابگیرند به قضاوت وادار کنیم و خود را از اثرپذیری ناشی از تهاجم فرهنگی پیش گفته نجات دهیم تا به یکباره در اوج غفلت بایک حمله صلیبیون دودمان ومملکت ودین وآیین وفرهنگ وداشته هایمان را به فنا ندهیم.

شرح بلائی که پس از حمله نهایی صلیبی ها بر مسلمین آن بلاد رفت رابه وقت دیگری موکول میکنم اما فقط میگویم که؛ فجایعی بر سر ابنا مسلمانان آوردند که جنایتهای هفت ساله داعش در منطقه در برابر آن جنایات هیچ است هیچ! 

فاعتبرو یا اولی الابصار

غلامرضا رجبی

      

سخنی درباب مواضع انقلابی اخیر رییس‌جمهور(آقای روحانی اقدام انقلابی واعتماد ساز لازم داریم نه سخنرانی انقلابی!)

...جناب آقای دکتر روحانی در سخنرانی دیروز خود مواضع انقلابی جدیدی اتخاذ که باعث تعجب شد. هرچند که بادقت در بطن نکات مطروحه چیز بیشتری از آنچه حسن روحانی دیپلمات وشیخ حقوقدان تاکنون گفته مستفاد نمیشود، ولی حاوی مواضع جدیدیست که در خصوص آن چند نکته را عرض خواهم کرد.

1.آقای روحانی دراین سخنان هیچ اشاره ای به چرایی بی توجهی مداوم ، متعدد وگاه توام با اصرار ،به اوامر و نواهی حضرت رهبری نداشتند. چرا به تذکرات دائم رهبری معظم در نگاه به درون، اقتصاد مقاومتی،وتکیه ندادن بر قول بی اساس بیگانگان بی توجهی کرده و در مقابل عمده آنها ایستادند و سخنرانی هم کردند. از شرح تلخ ماجرای مطول سخنان متعدد روحانی بعد از هربار فرمایشات حضرت آقا با دلی شکسته عبور میکنم.

2. الان بیش از شش سال از صدارت آقای روحانی گذشته و متاسفانه حالا سخن از نگاه به درون، وحدت، عدم ایراد گیری به دولت، و نیز رفتارانقلابی با دشمنان زیاده خواه ، بسیار دیر ولیکن قدمی رو به جلوست.

3.از فحوای دستورات جناب رییس جمهور در خصوص اینکه دولت خود پیشقدم شروع صرفه جویی بشود هم جز تناقض و بوجود آمدن شبهات جدید وبیشتر دستاورد دیگری نصیبمان نشد.ایشان در موضوع صرفه جویی به کاهش نفرات و زمان حضور دولتی ها درماموریتهای خارج از کشور اشاره کردند !واین نشان می‌دهد که مشاورین رییس جمهور درگزارشاتشان به حیف و میل شدید بیت المال در دستگاه های دولتی بدلیل سو مدیریت و استفاده از عناصر فاسد (هرچند کم تعداد)در رده های میانی جانب صداقت را رعایت نکرده اند و یحتمل آقای روحانی از اینهمه ریخت وپاش علنی ومخفی اطلاعی ندارند؟! از دیگر سو ، معلوم شد دولتی‌ها تاکنون درماموریتهای خارجی بجای دونفر ،پنج نفر یا بیشتر بهمراه میبردند، بجای دوروز یک هفته یابیشتر در محل مأموریت(بخوانید خوش گذرانی) عرق می ریختند! واز همه بدتر از صندلی‌های تشریفاتی(فرست کلاس) گرانقیمت در پروازهای خود استفاده میکردندو....

حقیر به دلایل کوتاه و مختصر فوق ومتن کامل سخنان دیروز رییس‌جمهور و نیز ترشرویی های مداوم وتلخکامانه ایشان در برابر فرامین رهبر و انتقاد منتقدان ، وآب وصابون پرهزینه ای که دکتر روحانی برای شستن دست وروی منتقدان توزیع کردند!و حواله آنها به جهنم و اعلام صریح ارتباط نان و آب مردم به برجام و موضعگیری بدون فوت وقت در برابر فرمایشات رهبری و بسیاری از این دست موارد دربرابر مواضع انقلابی رییس جمهور محترم، مردد هستم و تا اقدامات عملی ایشان را نبینم باور آن برایم سخت است. 

4.درمقابل نظر منتقدان سرسخت رییس‌جمهور مبنی براستیضاح وی هم معتقدم،این رفتار غلط وتالی فاسد دامنه داری رابه بار خواهد آورد وبیان آن را بهیچوجه به مصلحت نمیدانم. 

در آخر منتظر می‌مانیم که مواضع رییس‌جمهور و رفتارهای ایشان منطبق با آن مواضع ،بسرعت باعث حل گرانی لجام گسیخته،بیکاری،کاهش بی اعتمادی، و افزایش سطح زندگی مردم و آرامش در اذهان عامه مردم و مهمتر از همه کوتاه کردن دست طمع دشمن از برجام و اقدامات وموضعگیری های برخی در داخل بشود.انشاالله

غلامرضا رجبی(میثم)

      

حواستان به اسب تروای اروپا هست؟

درچهل سال اخیر انقلاب اسلامی ایران مقاطع متعدد غم وشادی ، پیروزی وشکست، کامیابی وناکامی و...راتجربه کردیم که به حکم (من جرب المجرب حلت به الندامه) اثرپذیری از این تجارب وبکاربستن آن در اقدامات و تصمیم ها شرط عقل ویکی از نشانه های قدر دانستن اعتماد مردمیست...

دولت خاصه رییس جمهور محترم باید، وموکدا باید حواسش به احتمال تنیدن دام توسط اروپاییها به نیابت از آمریکا وصهیونیستهاباشد..اینرا ازآنجهت گفتم که رهبری هم صریحا بر بی اعتمادی به اروپا تاکید کردندکه حتما وقطعا مبتنی بر تجربه وسابقه رفتارهای اینهاست..

اما اکنون رفتارجدیدی راشاهدیم که نگران کننده است..از مدتهاپیش ودرحالیکه حتی عوام هم میدانستندترامپ بزودی ازبرجام خارج میشود، در تجاهل عمدی دولت، اروپا سعی کرد درملاقاتهای متعدد سران خودباترامپ از خویش کشورهایی دلسوز برجام ومتمایل به حفظ آن نشان دهند.این سناریو تا مدتی پیش جلوه وجمالی گول زننده داشت اما به یکباره سونامی خروج شرکتهای اروپایی از ایران حتی باتحمل ضررو زیان آغازشد.

توتال...سیتروئن....پژو....شرکتهای قطعه ساز فرانسوی آلمانی...یک شرکت معروف تجهیزات نیروگاهی آلمانی وامثال اینها ازجمله شرکتهای بزرگی هستندکه قراردادهای چرب ونرم وپرسودی چون:اجرای چندفاز از پالایشگاه های عسلویه، تولیدمشترک خودرو درسایپا کاشان، وتامین قطعات پرشمارخودرو را به یکباره رهاکرده و رفتند.این رفتاراز غربی های طماع وپول پرست بعیداست ومشکوک جلوه میکند.همچنان که مرا به یاد خروج شرکتهای مشابه اروپایی از عراق قبل ازحمله ائتلاف یا لیبی قبل از حمله مشترک اروپا وآمریکا میاندازد.

از طرفی تحلیل وآنالیز جزییات آرایش صحنه وتوان کشورمان ایران، درکنار توان متحدان منطقه ای ما ودست برترمان درسوریه وعراق وبسیاری ازعوامل دیگر هم قانعمان کرده که دشمن جرات وامکان عقلی حمله مستقیم راندارد.پس احتمال زیادی وجود دارد که آمریکا،اروپا،اسراییل ودنباله های منطقه ای آنها مثل عربستان درهماهنگی کامل باجریان سازش داخلی، قصد ارعاب ونشان دادن اسب تروایی رادارند که چه درون آن سربازان دشمن باشند وچه داخلش خالی باشد گول زننده ومنحرف کننده است.پس هشدار میدهیم که فریب صحنه آرایی دشمنان ودنباله های داخلیشان رانخورند والبته مردم بخوبی میدانند آن کشوری که درموضع تهاجم پر ثمر وپیروز قرار دارد ایران اسلامیست.

غلامرضا رجبی

      

باز هم عزم و اراده رهبر شجاع انقلاب اسلامی در سالروز رحلت موسس و هادی اصلی انقلاب، حضرت امام روح الله ره اینبار دوازده سال پس از دستور انقلابی حضرتشان برای فک پلمپ و آغاز فعالیت جامع هسته ای در مرقد مقتدایمان صادرشد و مجددا مسیر انقلابی واسلامی نظام در روند و روال خود قرارگرفت. 

بیاد داریم که محصول سالها مذاکرات دولت اصلاحات در روندی ذلیلانه که اتفاقا در مرکز وادادگی غربزدگان یعنی کاخ سعدآباد رقم خورد، نهایتا درسال82 به اعلام توقف داوطلبانه همه فعالیتهای هسته ای و پلمپ تاسیسات آن !!؟؟ منجرشد که سرخوردگی عمومی را به دنبال داشت. جوانان عالم و دانشمندان گرانقدر هسته ای به گوشه ای رانده شدند و در مسیر مثلا همکاری عوامل وقت تصمیم گیر دولت اسامی شاخص we ترین این دانشمندان سر از سرویسهای منحوس اطلاعاتی صهیونیستی وآمریکایی و...درآورد. بعدترها هم چند تن از بهترینهای این پروانه گان گرد شمع عزت اسلام وانقلاب را باناجوانمردی به شهادت رساندند.

از قضا مسئول اصلی مذاکرات بی محتوا و کشدار و بی ثمر آنروزها هم همان کسی است که مذاکرات کشدار و بی ثمر شش سال اخیر را هدایت کرد. این سیاستمدار واداده کسی نیست جز حسن روحانی!

اگر رهبری امروز خود شخصا و باشجاعت وارد گود نمیشد یقین بدانید همانند سال82 بازهم نتیجه و محصول مذاکرات برجامی به تعطیلی که نه، بلکه به انفجار و انهدام همه تاسیسات هسته ای ما منجر میشد...کما اینکه دیدید نتیجه شش سال اتلاف وقت و منابع و اعصاب ملت برجام نافرجامی شد که آمریکا رسما پاره اش کرد و اروپاهم دارد دست دست میکند تا لگدی ناجوانمردانه روانه چانه دلدادگان به غرب خاصه طرفداران مذاکرات ذلت بارکند... ملت در فشارسنگین ناشی ازتحریمهای طولانبچی به اندازه کافی صبرکرد.. بیکاری ، بی پولی، سقوط ارزش پول، گرانی لجام گسیخته، لطمه های روزافزون فرهنگی و ازهم کسیختگی ناشی ازاینها و غیره و غیره جملگی در سالهای طولانی تحمل شدند تا دستاوردی حاصل شود که اندکی از آلام مردم بکاهد..اما حالا که هیچ گشایشی نشده و برجام هم به هوا رفته احساس سرخوردگی عمومی هم به فشارهای پیش گفته افزوده شده که امام خامنه ای با این دستور برآتش احساس تحقیر آبی خنک ریختند..

ازنگاه حقیر این دستور رهبری حکیم، سرآغاز تصمیمات و اتفاقات بزرگتریست که عزت ملی را روز افزون ارتقا خواهد داد.انشالله

غلامرضا رجبی (میثم)

      

فتح اورشلیم نزدیک است!

این سخن درستی است که اکنون باتدبیر داهیانه امام خامنه ای (خلف صالح امام خمینی ونائب برحق حضرت مهدی موعود موجود عج) این اسلام ناب محمدی ص وطرفدارانش به رهبری ایران اسلامی است که اطراف سرزمینهای اشغالی را محاصره کرده ودر آن حضور مقتدرانه دارد...

اینجانب درکتاب خاطرات یک رییس جمهور(درسال78تحریر ونگارش شد) توضیح داده ام که حضور موثر وموذیانه اسراییل دراطراف مرزهای کشورمان در دهه هفتاد قابل قبول نیست...رژیم صهیونیستی درعراق(که دولتش به دلیل جنگهای مختلف تضعیف شده بود)در ترکیه(که هنوز اسلامگراهای اخوانی حاکمیت رابدست نداشتند)درآذربایجان (که درآن دوران دنبال بیست درصد ازکل خزر و درحال دست درازی به منابع نفتی غنی وشیلات گوهرفام دریای کاسپین بود)درکویت، قطر، افغانستان، پاکستان و...دور ماخیمه زده بود وعمق راهبردیش را تحکیم میکرد.اما امروز حتی درسه جنگ پیاپی(جنگ سال2000که منجربه آزادی مزارع شبعای لبنان شد، جنگ 33روزه که باپیروزی قاطع مقاومت وباالتماس اسراییل به مجامع بین المللی به اتمام رسید، وجنگ 55روزه درغزه که هیچ دستاوردی برایشان نداشت وچند درگیری کوچکتر)شکست محض نصیبش شده وقادر به ایجاد امنیت پایدار در مرزهای خودش هم نیست چه رسد به حضور درمرزهای ایران سرفراز...

به تعبیری دیگر با رهبری حکیمانه حضرت آقا و تبعیت محض سربازان دلیرش درحال حاضر این ماهستیم که درمرزهای اسراییل حضور موثرو پایدار وقوی داریم!...بعبارتی رهبری تهدید جدی را ازمرزهای ما دور وبه تهدید جدی دشمن در مرزهایش تبدیل کردند.

از این منظر میتوان فهمید چرا صهیونیستها دنبال تقویت حوزه نفوذ وارتباط راهبردی با سوسمارخورهای عربستانند!..کشورسعودی هرچند مرز مشترکی باما بمعنای دقیق آن ندارد لکن درنزدیکی ایران که هست.ازاینرو اسراییل اکنون ، که نه درعراق وترکیه وافغانستان وقطر، بلکه حتی درآذربایجان وتاجیکستان و....هم جای پای محکمی ندارد،با جنباندن رگ عروبت سفیهان دون مایه سعودی، دنبال حضور درآنجا برای نزدیکی به مرزهای ایرانند.!؟

حال خود قضاوت کنید وقتیکه رهبری شجاع به حذف وهدم اسراییل درآینده ای نزدیک وعده میدهند به چه مولفه هایی تکیه دارند. صد البته دلایل نزدیکی انهدام فرزندان نفاق ومنحرفین بنی اسراییل شقوق دیگری نیز دارد که بموقع به آنهم خواهیم پرداخت...

البته به همین دلائل بهترمیشود چرایی مشاطه* گی وسفر کشور به کشور دلال محبت*! اسراییل ، بنیامین نتانیاهو را به اروپا وآمریکا درآستانه روز قدس درک وتحلیل کرد...بوی سوختگی دماغ خاک آلود بنی بهانه! (بخوانید:بنی اسراییل)ودمندگان در گوساله سامری! بلنداست.چقدرهم مشمئزکننده است...غلامرضارجبی (میثم)

*مشاطه به زنانی میگفتندکه عروس را ازهرنظر برای حجله آماده ومهیامیکند..

*نتانیاهو یکی از بزرگترین شبکه های خرید وفروش ودلالی روسپیان جهان راهدایت میکند.صهیونیستها براساس یک باور دینی جعلی استفاده جنسی از زنان رابرای هدف حکومتی خود جایز میدانند.بعنوان مثال تزیپی لیونی وزیر خارجه سابق اسراییل شخصا ودرچارچوب همین باور جعلی ،به رابطه نامشروعش با بسیاری از رهبران و سیاسیون اصلی جهان عرب باافتخار اشاره کرده است!

      

ناله های نیمه شب تخریبچی شهید، حسن خدمتی

 

به مناسبت ایام پر برکت و معنوی ماه مبارک رمضان

 

راوی: غلامرضا رجبی

 

سه چهارشب بود تب داشتم و زخمم عفونت شدید کرده بود.

شبها نمیتونستم بخوابم و به همین دلیل رفت و آمد یواشکی بچه هارو برای نماز شب میدیدم.

یه شب اول ،شهید_خدمتی رفت با یه فانوس و چند دقیقه بعد هم شهید_مرآتی بلند شد و با احتیاط زیاد اینور و اونورو چک کرد که کسی بیدار نباشه! یه پتو انداخت روی سرش و از چادر رفت بیرون....

یکی دو روز بعد به شهید_علی_مرآتی گفتم : من هم یه شب میخوام باهات نماز شب بخونم اماخدا وکیلی نمیدونم کجا برم کسی نباشه! 

اون با تعجب گفت : من از کجابدونم چه جایی بهتره...

من خیلی اصرار کردم و اون هم پذیرفت که همراهش برم.

من فکر میکردم شب ها اون میره پشت مقر_الوارثین که چند تا قبر خالی بود اما وقتی راه افتادیم کمی از چادر دور شده بودیم که رسیدیم پای میدان مین آموزشی که برای آموزش معبر ، بعضی شب ها بچه_های تخریب داخلش معبر میزدند.

دیدم نشست و دست منو هم گرفت که منم بشینم.

اشاره کرد ساکت باش.

بعدشم بادست هدایتم کرد همونجا بشینم..

دوسه دقیقه نگذشته بود که صدای ناله شنیدم...اشک و ناله و ندائی مثل ضجه یا گریه بچه گانه مطول! بی وقفه و با هق هق.

من کپ کرده بودم.علی وقتی دید گیجم با اشاره و چند کلام آرام به من فهموند اگر میخوام نماز شب بخونم ،همونجا،نشسته بخونم!

مشغول نماز شدم . اما حالا صدای گریه شهید مرآتی هم اضافه شده بود...

سجده اول.سجده دوم...دیگه از دو سه طرف ناله بود که میشنیدم...اما کسی به کسی کاری نداشت...چیزی که الان دلم رو میسوزونه ناله شهید_خدمتی بود...زار زار اسم شهدایی رو میبرد که همه شونو نمیشناختم.. 

خیلیاشون مال گردان تخریب نبودند...

مدام باناله جانسوزی میگفت: خدا: بد کردم....خدا جا موندم...خدا نزن!!خدا نزن!! 

اونشب وقتی برگشتیم دیگه نصفه شب سراغ شهید علی آقای مرآتی نرفتم...

چون جای من اونجا نبود.

 

غلامرضا رجبی

      

خوشترآن باشدکه سر دلبران             گفته آید اززبان دیگران

عظمت وجود رهبر انقلاب در صحبت های اهانت آمیز وزیر خارجه آمریکا.هیچگاه بزرگی و عظمت رهبر انقلاب را ،در دنیابه این حد مُعْظَم و زیبا ندیده بودیم.به اعتراف خودشان رهبر انقلاب با یک سخنرانی تمام نقشه هایشان را برآب میکند ، که تا این حد خشمگین از وجود برهم زننده افکار شوم دشمن توسط ایشان شده وزبونانه آرزو به نبود وجود مبارکشان میکنند!!؟؟صحبت های سخیف دیروز پمپئو حکایت از عمق ترس و نابودی امید در از بین بردن نظام مقدس جمهوری اسلامی و راه روشن و با صلابت آن، به رهبری فردی حکیم و محبوب دارد.درقسمتی دیگرمیگوید: مردم ایران باید انتخاب کنند که چه حکومتی داشته باشند، ان قدر حماقتشان عمیق است که یادشان رفته رای مردم در 29 اردیبهشت سال گذشته تاییدی بر انتخاب مجدد و ادامه نظام و انقلاب و سیاست های رهبری بود.

به راستی چرادشمن به نبود رهبری امید بسته؟چون میخواهد ، کسی نباشد جلوی افکار و نقشه های پلیدشان را بگیرد و به این یقین رسیده اند که وجود رهبری محبوب در میان ملت ایران ، از نفوذ دشمن جلوگیری مینماید. گرچه اندک داعشیان وطنی و مسئولین بی کفایت و بی سواد با وجود ارائه نقشه راه پیشرفت بدون نیاز به کمک های شیطانی دشمن توسط معظم له، آنرا نادیده میگیرند و اینطور به برجام و خود فروختگی برای دریافت امتیازی ناچیز چشم به دست که هیچ ،چشم به پای دشمن دوخته اند!؟؟

تا کنون عظمت و صلابت رهبر را در کلام دشمن و جهانیان اینطور عظیم ندیده بودم که برای بدست اوردن ایران ارزوی نبودنش را می کنند و این صلابت و استواری همان وعده الهی در قران است که آقایمان فرمود«ولینصرن الله من ینصره» ، پس ما ولی خدا و رهبرمان را یاری میکنیم تا خداوند هم مارا یاری کند و بر دشمنان پیروزمان گرداند. 

      

♦?اعلام شروط ایران برای ادامه برجام با اروپا ازسوی رهبر معظم ا نقلاب:

-3کشور اروپایی باید ثابت کنند بدعهدی مذاکرات سال83 را نخواهند داشت.

-اروپا باید علیه آمریکا بخاطر نقض برجام قطعنامه صادر کند.

-اروپا نباید بحث موشکی و منطقه ای را مطرح کند.

-اروپا باید با تحریمهای آمریکا علیه ایران مقابله کند.

-اروپا باید فروش کامل نفت ایران را تضمین کند.

-بانکهای اروپایی باید تجارت با ایران را تضمین کنند.

-در صورت تعلل اروپا، حق ایران برای آغاز فعالیتهای هسته ای محفوظ است.

      

صبرهم حدی دارد.

برغیرت دینیمان آب دهان نیندازید.

آنقدر دست دست کردیم،واگراشدیم، همه چیز را سهل وممتنع محاسبه کردیم...آنقدر کوتاه آمدیم.کم غیرت شدیم، کم مایه وبی رگ، اجازه دادیم تفاله های تربیت شده در دامان زر وز‌ور وتزویر،سوسولهای مزور،سلبریتیهای هتاک، سیاسیون کم تعداد اما پرمدعایی که برق زر و زد وبند وافلاس واختلاس چنان کندکه، حیارا خورده و مردانگی وشرافت را،قی کنند،که یک موش نجس و پلید (که باید نسبش بررسی شود!)قلم بردارد واینچنین بر امام هشتم ،شرم آورانه جسارت ورزد. خسته دلیم.اینکه دیگر موضوع حجاب وحیا نیست.افلاس واختلاس نیست.هتک وقتل آمران به معروف وناهون از منکر نیست.حمله به بسیج وسپاه وشهدای مدافع حرم و مومنین وپابرهنگان و...نیست.اینبار خیلی واضح وبی پرده وعیان هتاکی به محضر امام رئوف،آبروی ایران وشیعیان،همانیکه از مسیحیت ویهودیت واهالی تسنن ،مریض ودرراه مانده وسرطانی وفقیر ومجرد وبیکار و...به او پناه آورده وحاجت گرفته اند، آن آقایی که درزمان حیاتش ‌توسط دشمنانش هم آنقدر حق جو وقاطع البرهان وعظیم الشأن و رضایت آور رفتارکرد که تمجید شد ورضانامیدندش وبر مقام والایش سر تسلیم وتکریم فرود آوردند....

 ادامه ی مطلب...       

حق گرفتنی است ، تنگه هرمز را ببندید

?آقای روحانی: شمابرعکس فرمایشتان (پلی که نساختید...لااقل پلهای پیش رو را خراب نکنیدوبه دیوارها تکیه کنید)پلها روی دیوارها ساخته میشوند.مگر اینکه بخواهید روی بتونهای محکمی که در قلب رآکتورهای هسته ای ریختید!؟بناکنید که نتیجه اش «هیچ»است!...

وقتی جناب روحانی فرمودندکه :من موافق پل هستم نه دیوار..مردم امیدوارشدند که دولت ذیل امام خامنه ای به مجلس،قوه قضائیه، صدا وسیما، دستگاه های نظامی مخصوصا سپاه و نحله ها وجریانات سیاسی گوناگون داخل نظام باپلهای متعددی مرتبط شده وازطرفی پلی هم بین همه این عوامل وقوا بامردم برقرار وبر توسن مراد برای خدمت روز افزون به ملت شریف ونجیب سوارشده و کمرهمت میبندند..اما متاسفانه دیوارها کشیدند وپلها را تخریب کردند ونه به اوامر ونهی رهبری وقعی نهادند و نه بین قوا ومراکز اصلی نظام مودت ونزدیکی ایجاد کردند ونه خدمت به مردم نمودند....

 ادامه ی مطلب...       
   1   2      >