دراندلس بر مسلمین چه گذشت.(تجربه را تجربه کردن خطاست)

... تجربه اندلسیزه کردن جامعه اسلامی بدلیل موفقیت کامل در حدود هفت قرن پیش ،درمقابل چشمان ماست.وقتی طی جنگهای متعدد در محدوده زمانی قریب به بیش از سه قرن!صلیبیون(بخوانید صهیونیستها)نتوانستند جامعه قوی .با معلومات وبادانش وجهادی آن دوره آندلس را شکست دهند تصمیم به استراتژی جدیدی گرفتند که اتفاقا موفق هم بود.اینبار بدون جنگ وخونریزی طی چند سال، فساد وفحشا وچپاول بیت المال ومال اندوزی وبی حیائی وتن پروری ...با صرف هزینه وحوصله را رواج دادند و مرتبا در شیپورش دمیدند.زنهارا به آرایش و جلوه گری وشل حجابی و کم حیایی و نادیده گرفتن حریم خانواده و اخلاق محجوبانه زنانه و مردان را به دریدگی وحیضی وچشم چرانی وروابط بی ضابطه وکم توجهی به دین وآداب وسنن وبد پوششی و درآمد به هر قیمت و دست درازی به بیت المال واموال دیگران و...تشویق وتهییج وترغیب کردند.از این میان اما،چند ویژگی مهم برجسته تر از علل فروپاشی دیگر جلوه میکند.

1.ابتدای کار از استحاله یکی از سران اصلی که در آینده حکومت نقش جدی داشت آغازشد.ولیعهد را در یکی از جنگها اسیر ودر دوره اسارت بجای شکنجه وشلاق وگرسنگی، زن وشراب و‌خوردوخوراک چرب و نرم با القا غیرمستقیم فساد دراختیارش گذاشتند و درنهایت آزادش کردند و...

2. زنان رابه اسم مد روز گرایی و زیبایی زنانه به جلوه گری عام ،در منظر ومرعای همه وباشعار «همه برای همه» از میانه‌روی وخویشتنداری آگاهانه تهی کردند و پایبندی او به خانواده را بصورت فزاینده ای کاهش دادند.

3.مردان را به اسم اصالت لذت و کامجویی محقانه! از غیرت تهی وچشم چرانی وهرزه درانی وبی مایگی ومیخواری و ... مخصوصاً دست درازی به نوامیس یکدیگر را درکنار در هم آمیختگی درآمد حلال وحرام و...به او آموختند و آنرا رواج دادند.

4.با محاسبه ای دقیق وبرای رواج حرام خواری وپی آمدهای مخرب و وسیع آن دزدی ودست درازی به اموال عمومی و خصوصی و علی الخصوص نزولخواری را بشدت رواج دادند.

5.بربسیاری از عوامل حکومتی و دولتی در رده های مختلف خیمه زدند و آنها را خریدند وبه فساد ودروغ ودزدی وناراضی کردن مردم تشویق وروحیه جهاد وایمان و...را در این طیف تدریجا،خشکاندند...اینگونه بود که نیروهای انقلابی ومومن ونگران شرایط را به سرعت کنار زدند و به محاکمه وخانه نشینی کشانده و درنهایت گردن زدند.(بله تعجب نکنید ،گردن زدند) 

اینک ذهن مخاطب عزیز را به یاری میگیرم آیا اینچنین جامعه‌ای را نمیشود زمین زد؟! آیا تمام این محورها درحال اجرا در کشور مانیست واگر هست نباید جلوی آنرا بگیریم؟ وجدانمان را ، قبل از آنکه ازمابگیرند به قضاوت وادار کنیم و خود را از اثرپذیری ناشی از تهاجم فرهنگی پیش گفته نجات دهیم تا به یکباره در اوج غفلت بایک حمله صلیبیون دودمان ومملکت ودین وآیین وفرهنگ وداشته هایمان را به فنا ندهیم.

شرح بلائی که پس از حمله نهایی صلیبی ها بر مسلمین آن بلاد رفت رابه وقت دیگری موکول میکنم اما فقط میگویم که؛ فجایعی بر سر ابنا مسلمانان آوردند که جنایتهای هفت ساله داعش در منطقه در برابر آن جنایات هیچ است هیچ! 

فاعتبرو یا اولی الابصار

غلامرضا رجبی