حواستان به اسب تروای اروپا هست؟

درچهل سال اخیر انقلاب اسلامی ایران مقاطع متعدد غم وشادی ، پیروزی وشکست، کامیابی وناکامی و...راتجربه کردیم که به حکم (من جرب المجرب حلت به الندامه) اثرپذیری از این تجارب وبکاربستن آن در اقدامات و تصمیم ها شرط عقل ویکی از نشانه های قدر دانستن اعتماد مردمیست...

دولت خاصه رییس جمهور محترم باید، وموکدا باید حواسش به احتمال تنیدن دام توسط اروپاییها به نیابت از آمریکا وصهیونیستهاباشد..اینرا ازآنجهت گفتم که رهبری هم صریحا بر بی اعتمادی به اروپا تاکید کردندکه حتما وقطعا مبتنی بر تجربه وسابقه رفتارهای اینهاست..

اما اکنون رفتارجدیدی راشاهدیم که نگران کننده است..از مدتهاپیش ودرحالیکه حتی عوام هم میدانستندترامپ بزودی ازبرجام خارج میشود، در تجاهل عمدی دولت، اروپا سعی کرد درملاقاتهای متعدد سران خودباترامپ از خویش کشورهایی دلسوز برجام ومتمایل به حفظ آن نشان دهند.این سناریو تا مدتی پیش جلوه وجمالی گول زننده داشت اما به یکباره سونامی خروج شرکتهای اروپایی از ایران حتی باتحمل ضررو زیان آغازشد.

توتال...سیتروئن....پژو....شرکتهای قطعه ساز فرانسوی آلمانی...یک شرکت معروف تجهیزات نیروگاهی آلمانی وامثال اینها ازجمله شرکتهای بزرگی هستندکه قراردادهای چرب ونرم وپرسودی چون:اجرای چندفاز از پالایشگاه های عسلویه، تولیدمشترک خودرو درسایپا کاشان، وتامین قطعات پرشمارخودرو را به یکباره رهاکرده و رفتند.این رفتاراز غربی های طماع وپول پرست بعیداست ومشکوک جلوه میکند.همچنان که مرا به یاد خروج شرکتهای مشابه اروپایی از عراق قبل ازحمله ائتلاف یا لیبی قبل از حمله مشترک اروپا وآمریکا میاندازد.

از طرفی تحلیل وآنالیز جزییات آرایش صحنه وتوان کشورمان ایران، درکنار توان متحدان منطقه ای ما ودست برترمان درسوریه وعراق وبسیاری ازعوامل دیگر هم قانعمان کرده که دشمن جرات وامکان عقلی حمله مستقیم راندارد.پس احتمال زیادی وجود دارد که آمریکا،اروپا،اسراییل ودنباله های منطقه ای آنها مثل عربستان درهماهنگی کامل باجریان سازش داخلی، قصد ارعاب ونشان دادن اسب تروایی رادارند که چه درون آن سربازان دشمن باشند وچه داخلش خالی باشد گول زننده ومنحرف کننده است.پس هشدار میدهیم که فریب صحنه آرایی دشمنان ودنباله های داخلیشان رانخورند والبته مردم بخوبی میدانند آن کشوری که درموضع تهاجم پر ثمر وپیروز قرار دارد ایران اسلامیست.

غلامرضا رجبی