فتح اورشلیم نزدیک است!

این سخن درستی است که اکنون باتدبیر داهیانه امام خامنه ای (خلف صالح امام خمینی ونائب برحق حضرت مهدی موعود موجود عج) این اسلام ناب محمدی ص وطرفدارانش به رهبری ایران اسلامی است که اطراف سرزمینهای اشغالی را محاصره کرده ودر آن حضور مقتدرانه دارد...

اینجانب درکتاب خاطرات یک رییس جمهور(درسال78تحریر ونگارش شد) توضیح داده ام که حضور موثر وموذیانه اسراییل دراطراف مرزهای کشورمان در دهه هفتاد قابل قبول نیست...رژیم صهیونیستی درعراق(که دولتش به دلیل جنگهای مختلف تضعیف شده بود)در ترکیه(که هنوز اسلامگراهای اخوانی حاکمیت رابدست نداشتند)درآذربایجان (که درآن دوران دنبال بیست درصد ازکل خزر و درحال دست درازی به منابع نفتی غنی وشیلات گوهرفام دریای کاسپین بود)درکویت، قطر، افغانستان، پاکستان و...دور ماخیمه زده بود وعمق راهبردیش را تحکیم میکرد.اما امروز حتی درسه جنگ پیاپی(جنگ سال2000که منجربه آزادی مزارع شبعای لبنان شد، جنگ 33روزه که باپیروزی قاطع مقاومت وباالتماس اسراییل به مجامع بین المللی به اتمام رسید، وجنگ 55روزه درغزه که هیچ دستاوردی برایشان نداشت وچند درگیری کوچکتر)شکست محض نصیبش شده وقادر به ایجاد امنیت پایدار در مرزهای خودش هم نیست چه رسد به حضور درمرزهای ایران سرفراز...

به تعبیری دیگر با رهبری حکیمانه حضرت آقا و تبعیت محض سربازان دلیرش درحال حاضر این ماهستیم که درمرزهای اسراییل حضور موثرو پایدار وقوی داریم!...بعبارتی رهبری تهدید جدی را ازمرزهای ما دور وبه تهدید جدی دشمن در مرزهایش تبدیل کردند.

از این منظر میتوان فهمید چرا صهیونیستها دنبال تقویت حوزه نفوذ وارتباط راهبردی با سوسمارخورهای عربستانند!..کشورسعودی هرچند مرز مشترکی باما بمعنای دقیق آن ندارد لکن درنزدیکی ایران که هست.ازاینرو اسراییل اکنون ، که نه درعراق وترکیه وافغانستان وقطر، بلکه حتی درآذربایجان وتاجیکستان و....هم جای پای محکمی ندارد،با جنباندن رگ عروبت سفیهان دون مایه سعودی، دنبال حضور درآنجا برای نزدیکی به مرزهای ایرانند.!؟

حال خود قضاوت کنید وقتیکه رهبری شجاع به حذف وهدم اسراییل درآینده ای نزدیک وعده میدهند به چه مولفه هایی تکیه دارند. صد البته دلایل نزدیکی انهدام فرزندان نفاق ومنحرفین بنی اسراییل شقوق دیگری نیز دارد که بموقع به آنهم خواهیم پرداخت...

البته به همین دلائل بهترمیشود چرایی مشاطه* گی وسفر کشور به کشور دلال محبت*! اسراییل ، بنیامین نتانیاهو را به اروپا وآمریکا درآستانه روز قدس درک وتحلیل کرد...بوی سوختگی دماغ خاک آلود بنی بهانه! (بخوانید:بنی اسراییل)ودمندگان در گوساله سامری! بلنداست.چقدرهم مشمئزکننده است...غلامرضارجبی (میثم)

*مشاطه به زنانی میگفتندکه عروس را ازهرنظر برای حجله آماده ومهیامیکند..

*نتانیاهو یکی از بزرگترین شبکه های خرید وفروش ودلالی روسپیان جهان راهدایت میکند.صهیونیستها براساس یک باور دینی جعلی استفاده جنسی از زنان رابرای هدف حکومتی خود جایز میدانند.بعنوان مثال تزیپی لیونی وزیر خارجه سابق اسراییل شخصا ودرچارچوب همین باور جعلی ،به رابطه نامشروعش با بسیاری از رهبران و سیاسیون اصلی جهان عرب باافتخار اشاره کرده است!