♦?اعلام شروط ایران برای ادامه برجام با اروپا ازسوی رهبر معظم ا نقلاب:

-3کشور اروپایی باید ثابت کنند بدعهدی مذاکرات سال83 را نخواهند داشت.

-اروپا باید علیه آمریکا بخاطر نقض برجام قطعنامه صادر کند.

-اروپا نباید بحث موشکی و منطقه ای را مطرح کند.

-اروپا باید با تحریمهای آمریکا علیه ایران مقابله کند.

-اروپا باید فروش کامل نفت ایران را تضمین کند.

-بانکهای اروپایی باید تجارت با ایران را تضمین کنند.

-در صورت تعلل اروپا، حق ایران برای آغاز فعالیتهای هسته ای محفوظ است.